Voorwaarden & Privacyverklaring

1. Reikwijdte, rechtsgrond en aanvullende regelgeving

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, trainings-, begeleidings- en behandelactiviteiten, evenals alle overige zakelijke contacten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de Praktijk Integrale Psychologie en de cliënt. Deze voorwaarden zijn geldend volgende de terzake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. De therapeut is geregistreerd lid van de VIT, Vereniging Integraal Therapeuten en is bij behandelactiviteiten als zodanig gehouden aan de geldende beroepscode, gedragsregels, geheimhoudingsplicht, klachtenregeling, tuchtrecht, verplichting tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overige bepalingen van de VIT. Gezien de therapeut geregistreerd lid is van een andere koepelorganisatie RBCZ en de SCAG zijn de aanvullende regelgeving van de betreffende beroepsvereniging of koepelorganisatie eveneens van toepassing.

2. Cliëntdefinitie

Als cliënt wordt beschouwd degene die de hulp, training of begeleiding ontvangt. De hulpverlening, training of begeleiding is de keuze van de cliënt. De cliënt is voor, tijdens en na het traject volledig verantwoordelijk voor zijn psychosociaal en geestelijk handelen en vrijwaart de behandelend therapeut en de Praktijk Integrale psychologie van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische of anderszins relevante informatie.

3. Kennismaking en intake bij individuele behandeling

De eerste afspraak wordt telefonisch of per e-mail gemaakt

Het eerste half uur van de eerste afspraak wordt beschouwd als een kennismakingsgesprek. Indien de cliënt binnen of na dit half uur besluit niet in behandeling te gaan bij de Praktijk Integrale Psychologie , worden geen kosten in rekening gebracht.

Aansluitend op het kennismakingsgesprek volgt de intake. Hiervoor geldt het normale sessietarief, zoals vermeld op de web site.

Gedurende de intake worden de NAW-gegevens, de verzekeringsgegevens, de hulpvragen, afspraken met betrekking tot verdere hulpverlening en diverse overige medische en persoonlijke gegevens over de cliënt op schrift gesteld, welke de basis zullen vormen voor zijn dossier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie art. 9).

3a. Kennismaking en intake bij relatiebegeleiding.

De eerste afspraak wordt telefonisch of per e-mail gemaakt. Dit is een oriënterend gesprek van ongeveer een half uur. Indien besloten wordt de begeleiding aan te gaan bij de Praktijk Integrale Psychologie volgen de vervolggesprekken. Dit traject start met het gezamenlijke intakegesprek. Hiervoor geldt het normale sessietarief. 

Gedurende de intake worden de NAW-gegevens, de verzekeringsgegevens, de hulpvragen, afspraken met betrekking tot verdere hulpverlening en diverse overige medische en persoonlijke gegevens over de cliënt op schrift gesteld, welke de basis zullen vormen voor zijn dossier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie art. 9).

3b. Happy Couple Intensive.

Ook hiervoor geldt dat er gestart wordt met een oriënterend gesprek. Dit wordt opgevolgd door een telefonisch contact. Indien besloten wordt dit traject aan te gaan gelden t.a.v. de privacy en handelwijze dezelfde regels als voor de Relatiebegeleiding.

Tot dit traject behoren de volgende diensten/producten:

  • intake 
  • 2 individuele sessies
  • werken op Buitenplaats Vaeshartelt
  • vragenlijsten
  • tussentijds email of telefonisch contact indien gewenst/nodig
  • evaluatiegesprek

T.a.v. de kosten gelden de volgende voorwaarden: 

  • Indien besloten wordt tot het aangaan van dit traject kan er tot een maand van tevoren kosteloos geannuleerd worden, behalve een niet restitueerbaar deel
  • Indien er tussen een maand en twee weken van tevoren geannuleerd wordt, zal de helft van het totaal bedrag,  min het niet restitueerbare deel,  terugbetaald worden
  • Wordt er geannuleerd binnen twee weken van tevoren, geldt er geen restitutie. 
  • Betalen in twee termijnen is mogelijk voor een meerprijs van 300 euro.

 4. Gegevensverstrekking door cliënt

Hulpverlening en overige dienstverlening vinden plaats op basis van eerlijkheid, openheid en volledigheid in gegevensverstrekking door de cliënt (zie ook art.2).

Afspraken zoals weergegeven op intakeformulier, behandelingsovereenkomst of formulier voor tussentijdse evaluatie zijn bindend voor beide partijen.

5. Annuleringen

Bij verhindering bij losse sessies (of overige diensten met een contactduur van maximaal twee uur die geen onderdeel uitmaken van een programma) dient de cliënt dit tijdens kantooruren te melden en wel ten minste twee dagen voor de gemaakte afspraak.

Verschijnt de cliënt niet op een afspraak of annuleert hij de afspraak niet tenminste twee werkdagen voor aanvang van de afspraak, dan is de cliënt honorarium, kosten en/of andere vergoedingen verschuldigd, als had de afspraak plaatsgevonden.

Indien de therapeut de afspraak afzegt vervalt de verplichting tot betaling van het honorarium.

6. Stopzetten van dienstverlening

De cliënt is gerechtigd, met in achtneming van artikel 5 en artikel 7, op ieder willekeurig moment zonder opgaaf van redenen af te zien van verdere behandeling, begeleiding of opleiding.

De therapeut is gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met in achtneming van artikel 5, met opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

Indien de cliënt dit wenst zal de therapeut hem in geval van stopzetting van de behandeling  doorverwijzen naar een collega.

Indien de therapeut haar behandeling voor de betreffende cliënt niet geëigend en/of toereikend acht, zal zij hem doorverwijzen naar een collega of andere hulpverlener.

7. Betalingsvoorwaarden

Alle tarieven kunnen door de Praktijk Integrale Psychologie worden gewijzigd. Gedurende een behandeling of opleiding kunnen de tarieven uitsluitend worden bijgesteld per kalenderjaar.

De voorwaarden met betrekking tot betaling staan los van declaraties en van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling.

Het honorarium en eventuele overige overeengekomen vergoedingen worden binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur voldaan door middel van een bankoverschrijving ten bate van de bankrekening van de Praktijk Integrale Psychologie.

Indien niet is voldaan aan bovenstaande bepalingen van dit artikel is de Praktijk Integrale Psychologie dan wel de therapeut gerechtigd een invorderingsprocedure op te starten al dan niet in samenwerking met de beroepsvereniging. De eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

8. Privacy en dossiervorming

Van deelnemers aan trainingen (waaronder workshops en modulen) worden  de volgende gegevens door Praktijk Integrale Psychologie bewaard: contactgegevens die noodzakelijk zijn voor het informeren over de training, het toezenden van materialen en de facturering;  ingeleverde opdrachten en evaluatieformulieren. Overige informatie over de deelnemers aan trainingen ( zoals betreffende het persoonlijke ontwikkelingsproces) wordt niet bewaard.

De gegevens betreffende de hulpverlening aan cliënten worden bewaard in dossiers, zoals verplicht is gesteld in de WGBO. Voor deze dossiers gelden wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens, zoals de plicht alle gegevens 15 jaar te bewaren, en regelingen zoals geformuleerd door de beroepsvereniging . Deze VIT dossiers bevatten persoonlijke en medische gegevens, zoals contactgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling van belang zijn en die – na toestemming van de cliënt – zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De Praktijk Integrale Psychologie verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over de cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming.

Indien de dienstverlening gericht is op meerdere leden van een gezin, dan wordt er geen informatie verstrekt over de overige gezinsleden als zij daar niet bij aanwezig zijn of daarvoor toestemming hebben verleend. De Praktijk Integrale Psychologie beoogt dan de privacy, rechten en hulpvragen van alle betreffende gezinsleden in het vizier te houden.

De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier, uitgezonderd:

Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en advisering

Waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut

Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor administratie en het toezenden van informatie. Indien hierbij derden betrokken zijn (zoals een boekhouder) is met hen een verwerkingsovereenkomst afgesloten conform de Wet AVG.

In alle andere gevallen worden gegevens uit het dossier die terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt uitsluitend gedeeld na expliciete toestemming van de cliënt (zoals bij doorverwijzing naar een andere hulpverlener, overleg met huidige of eerdere hulpverleners, het informeren van familieleden,  in het kader van voorlichting, kennisoverdracht, onderzoek of anderszins)

De computerbestanden die behandelgegevens over cliënten bevatten (zoals correspondentie met een verwijzer of huisarts) zijn beveiligd met een wachtwoord.

Clientendossiers worden bewaard in een afgesloten (berg)ruimte.

Bestanden die inhoudelijke gegevens over de behandeling van een cliënt bevatten worden uitsluitend verzonden op de wijze waarvoor cliënt schriftelijk of mondeling toestemming verleent.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden om over te kunnen gaan tot declaratie, waaronder naam en adres van de cliënt en datum, tarief en korte omschrijving van de behandeling, zoals individuele begeleiding.

10. Waarneming

Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntencontacten waargenomen door een bevoegd collega van de collegiale intervisiegroep.

 

 

Plan een gesprek

Tijd voor een ontmoeting? Neem contact op, wacht er niet te lang mee.

In een korte kennismaking kunnen we beiden ervaren of ik jou kan helpen.

 

Plan een gesprek